Adopcions

Servei post adopció

El desconeixement per part dels pares de l'estat emocional i psicològic en el que arriba el nen acabat d'adoptar, aixi com el seu nivell de desenvolupament cognitiu, lingüistic i psicomotor, fa que sovint no se'ls hi doni el suport i recolzament en aquestes àrees per a poder afavorir un desenvolupament global de la forma més òptima.

Aquesta manca d'estimulació en alguns aspectes pot influir en una adaptació i evolució escolar irregular i en l'aparició de dificultats que podrien haver estat paliades amb una atenció precoç.

Signes d'alerta

Les condicions d'estimulació en que estroben molts nens abans de l'adopció, be sigui en orfenats o en famílies amb situacions dificils, fa que puguin presentar algunes de les conductes següents :

 • Retard de la parla
 • Dificultats de psicomotricitat
 • Problemes d'atenció
 • Conducta hiperactiva
 • Dificultats per establir un bon vincle

 

Què cal fer?

Els nens que han estat institucionalitzats no han pogut fer una evolució amb una estimulació completa, per aquest motiu, molts d'ells poden presentar una conducta hiperactiva, desafiant inclus, amb poca motivació per les tasques escolars, manca de concentració i comportament dispers.

En aquests casos és recomanable una estimulació cognitiva adreçada a millorar aspectes com :

 • Incrementar la capacitat d'atenció sostinguda
 • Millorar l'autorregulació de la conducta
 • Aprendre a modificar el propi funcionament

 

De forma paral.lela treballar la vinculació emocional adreçada als aspectes següents :

 • Millorar la relació amb els pares adoptius
 • Establir un vincle emocional segur
 • Assolir un desenvolupament psicològic equilibrat i harmònic

Tot plegat encaminat a donar una millor evolució i creixement fisic i psicològic global al nen