DISLÈXIA

QUÈ ÉS ?

La dislèxia és un problema de l'aprenentatge que poden presentar els nens i que, fonamentalment, consisteix en la dificultat per a començar a llegir. Com la lectura es fa difícil, també ho és aprendre a escriure i, en casos més complexos, poden aparèixer impediments per a orientar-se, per al càlcul matemàtic i inclus de moviment.

Malgrat les seves  causes no estan del tot clares, es creu que el seu origen és al cervell i, més concretament, en la disfunció d'algunes àrees cerebrals, lligada a nivell genètic i per tant te caràcter hereditari.

Però la dislèxia no és un problema d'intel.ligència, sino d'aprenentatge. El nen dislèxic pot ser molt intel.ligent però tenir dificultats per a assimilar el procés de lectura. Per això, necessita un mètode especial per a aprendre. Precisa visualizar les paraules. Per aquest motiu, quant abans es  detecti el problema, abans se li podrá aplicar tractament i menor serà el seu retard escolar, aixi com algunes conseqüències com per exemple :

 • baixa autoestima,
 • comportaments problemàtics
 • deיִcients habilitats socials.

MÈTODE MULTI-SENSORIAL

 

En el mètode Multisensorial es realitza un aprenentatge de la llengua a través de les vies visual, auditiva, kinestèsica i tàctil. Al realitzar-se per múltiples canals d'entrada s'afavoreix l'emmagatzematge i recuperació de la informació de la memòria.

 

LES ÀREES QUE ES TREBALLEN SÓN:

 

 

·  CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

·  CONSCIÈNCIA FONO-GRÀFICA

·  ASSOCIACIÓ SO - GRAFIA

·  SÍL·LABES

·  MORFOLOGIA

·  SINTAXI

·  SEMÀNTICA

 

SIGNES D'ALERTA

Els SIGNES D'ALERTA DE LA DISLÈXIA poden ser ja signiיִcatius en l'etapa PREESCOLAR. Pot aparèixer :

 • un desenvolupament lent de la parla i del llenguatge,
 • disnòmia/anòmia (dificultat per recordar el nom de les paraules)
 • retard per memoritzar números, lletres o dies de la setmana
 • diיִcultats en l’adquisició de la memòria de formes.

En l'etapa d'adquisició de l'INICI del procés lecto-escriptor :P-5, 1r. i 2n,  es pot pensar en  trastorn dislèxic si apareixen

 • signiיִcatives dificultats lingüístiques:
 • gran dificultat per descompondre paraules en síl·labes o vice-versa,
 • confondre, invertir, substituir o ometre fonemes i les seves graיִes corresponents.

És fàcil també observar diיִcultats NEUROPSICOLÒGIQUES associades, com :

 • dèficit en l’organització perceptiva,
 • orientació viso espacial, organització seqüencial,
 • atenció sostinguda i memòria immediata, 
 • l’organització psicomotora
 • dominància lateral