Neuropsicologia

La neuropsicología, és l'especialitat de la Psicologia que estudia la relació entre el cervell i la conducta.

El seu objectiu és prevenir, diagnosticar i tractar els dèficits cognitius, emocionals i conductuals provocats per lesions o disfuncions cerebrals en diferents etapes del cicle vital.

Tracta els dèficits provocats per trastorns genètics, metabòlics, epilèptics, neuromotors ( S. Down, S. X Fràgil).; Trastorns generalitzats del desenvolupament (Autisme); Trastorns per dèficit d'atenció (TDAH); T. d'aprenentatge (Disfàsia, Dislèxia,  Disortografia, Discalcúlia); T. per lesions adquirides com Traumatismes craneoencefàlics, hemorràgies o infarts cerebrals, tumors i infeccions cerebrals; malalties neurodegeneratives i demències ( Alzheimer, Cossos de Lewy, Frontotemporal, Huntington, Parkinson, Vasculars, etc.)

Com treballem?

Els nostres clínics treballen per avaluar els símptomes del pacient, definir una proposta de rehabilitació, fer derivacions a altres especialistes quan és necessari i assessorar a les persones del seu context més immediat (familiar, escolar, laboral...).

L’avaluació es pot dur a terme en una sola sessió (2-3 hores aproximadament) en un mateix dia o pot ser dividida en més sessions.

El procés d'intervenció és el següent :

1. Recollida d’informació mèdica, acadèmica i familiar

2. Utilització d’una d’una selecció de tests per avaluar l'estat cognitiu, emocional i conductual.

 • La capacitat intel.lectual global
 • La capacitat per aprendre ( atenció, memòria...)
 • Les destreses executives (capacitat d'organització, planificació, inhibició i flexibilitat)
 • El llenguatge
 • Les aptituds visuoespaials
 • La coordinació motriu
 • La conducta i el funcionament emocional
 • Les habilitats socials

3. Devolució de resultats i orientació diagnòstica

4. Proposta de rehabilitació cognitiva

5.Coordinació i assessorament a les persones del seu entorn més immediat (familiar, escolar...)

 

En cas de traumatismes craneoenfefàlics (per accidents de cotxe o moto, o laborals), AVC (embòlia o hemorràgia), tumors cerebrals, epilèpsia, infeccions cerebrals, es poden veure afectats diferents aspectes (l'atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, pràxies, gnosies, cognició social, funcions viso-espaials) que també es poden tractar mitjaçant la rehabilitació cognitiva.

 

Signes d'alerta

La INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA són dues etapes essencials en l’evolució i estructuració de les bases cerebrals de la cognició, l’emoció i la conducta.

Si es produeix una lesió o una disfunció cerebral en aquestes etapes, s’altera el desenvolupament i els aprenentatges que corresponen al període en curs i les bases d’aprenentatges futurs.

En aquest context, la realització d’un diagnòstic precoç i el disseny d’un pla d’intervenció adaptat a les necessitats de cada infant, esdevé cabdal per restaurar, compensar o substituir la/les funcions cognitives que hagin pogut resultar alterades.

Si el seu fill o alumne té  o ha tingut una lesió o disfunció cerebral com les apuntades en el punt anterior i / o presenta alguna de les següents dificultats no dubti en consultar-nos

 • Dèficit d'aprenentatge en matèries específiques (llengua, matemàtiques) que no responen a la intervenció educativa i psicopedagògica
 • Retards en el desenvolupament (motor, perceptiu, llenguatge, etc)
 • Dificultats per retenir i evocar  informació i per aprendre
 • Dificultats per a centrar i mantenir l'atenció quan està a classe o fa els deures
 • Dificultats per a organitzar i planificar la conducta per a conseguir els seus objectius
 • Dificultats per adequar la seva conducta a les caracteristiques del context

L'ETAPA ADULTA a és un periode d'afiançament de les capacitats adquirides i de desenvolupament de diverses funcions socials (laborals, familiars, etc). Si es produeix una lesió o un dany cerebral en aquesta etapa, s'altera la vida diària de la persona i la seva participació en diferents contextos de relació social. Si vosté o un familiar ha tingut una lesió o disfunció cerebral com les apuntades en l'apartat anterior i / o presenta alguna de les següents dificultats, no dubti en consultar-nos.

 

 • Orientar-se en entorns familiars
 • Dificultats per recordar fets recents i llistes curtes d'elements
 • Dificultats per utilitzar i gestionar quantitats petites de diners
 • Dificultats per organitzar, sequüenciar i executar tasques domèstiques i / o laborals
 • Dificultats per controlar les emocions i adequar-les al context
 • Disminució de la iniciativa per fer coses i augment de l'apatia