PNL: PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÝSTICA

La Programació Neurolingüística (PNL) és un model de comunicació i canvi de comportament. Aquest model atent a la manera en com funciona la ment quan les persones es comuniquen i s'influeixen entre si i en com es comuniquen amb elles mateixes, per utilitzar els seus recursos de manera òptima, per crear certes alternatives de conducta i obtenir resultats desitjables.

 

El nom de PNL respon al procés bàsic utilitzat per tots els éssers humans per codificar, transferir, dirigir i modificar el comportament.

 

Els àmbits d'aplicació més usuals són:

 

 

 

PROGRAMACIÓ: Ens diu que qualsevol acte o conducta es fa a través d'una seqüència de passes que es poden modificar.

 

NEURO: Indica que tot el comportament és el resultat de processos neurològics

 

LINGÜÍSTICA: Indica que els processos neuronals estan representats, ordenats i en seqüències de models i estratègies a través del llenguatge i de sistemes de comunicació.

SALUT:

en patologies relacionades amb l'estrès, en les somatitzacions al·lèrgiques, ajudant en les teràpies tradicionals i situacions en les que es requereixi d'un especial autocontrol.

EDUCACIÓ:

en la relació ensenyament-aprenentatge en un context pràctic adreçat a resultats i a solucionar problemes d'aprenentatge, augment de la creativitat, etc. I d'altra banda, millora en les relacions a l'aula, solució de conflictes i millora de l'eficàcia docent.

PSICOTERÀPIA:

en fòbies, estrès posttraumàtic, conflictes interns, depressió, control emocional, etc.

 

ALTRES ÀMBITS: esports, empresa, relacions públiques, comunicació...